Privacy beleid

Vul een subtitel in

PRIVACY beleid 


Psychologiepraktijk Zilvermeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leg ik u uit hoe ik met uw gegevens omga.

Dit betekent dat ik:

uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

uw uitdrukkelijke toestemming zal vragen als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Uw gegevens worden in uw dossier opgeslagen en 15 jaar bewaard. Dit is door de wet verplicht. U heeft recht tot inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. U kunt indien nodig, aanvullingen aan uw dossier toevoegen. Ook heeft u recht mij te verzoeken uw dossier te vernietigen.

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke  (schriftelijke) toestemming informatie zal verstrekken. Alleen in zeer bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In zo'n geval zal ik dit eerst met u bespreken.

Psychologiepraktijk Zilvermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid nog vragen heeft, kunt u mij daarvoor benaderen.

Psychologiepraktijk Zilvermeer

Mvr. Drs. H.M.J. Hagebeek